Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

8/7/2016

Οι Στρατηγικές θα πρέπει να εξυπηρετούν τους Ειδικούς Στόχους του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014- 2020, να εμπίπτουν στα είδη δράσεων όπως αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος IΙ. Το περιεχόμενο των Στρατηγικών θα πρέπει να είναι ακριβές και αναλυτικό, θα περιλαμβάνει αναλυτικό προϋπολογισμό των δράσεων, συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης, ωριμότητα των πράξεων, συμπληρωματικότητα με χρηματοδοτικά εργαλεία, συμμετοχή και άλλων προγραμμάτων. Στο Σχέδιο Δράσης θα περιλαμβάνεται κατάλογος δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και ξεχωριστός κατάλογος με δράσεις που που πιθανώς θα χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές οι οποίες και θα αναφέρονται στο σχέδιο, με σκοπό την τεκμηρίωση και υποστήριξη του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της στρατηγικής μέσω των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020. Συνολικός Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης: 51.200.000€ Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 8/7/2016 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 5/9/2016 Δυνητικοί Δικαιούχοι: Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Δήμος Πύργου Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/7/2016