Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔ Ε.Π. Ιονίων Νήσων

19/6/2017

Η ΕΥΔ Ε.Π. Ιονίων Νήσων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο για εγγραφή
στον κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔ .Π. ΠΙΝ για τις
κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής βοήθειας που περιγράφονται στο κατωτέρω
Παράρτημα ΙΙΙ.  Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις αναθέσεις και
συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των
αναγκών της ΕΥΔ και λοιπών φορέων του Προγράμματος για το επόμενο
χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της επιλεξιμότητας της προγραμματικής
περιόδου 2014-2020.

Στα συνημμένα αρχεία δείτε το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης και τα σχετικά Παραρτήματα:

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/10/2019